There are no translations available.

2024.06.27.

2024.06.11.

2024.05.17.

2024.04.19.

2024.03.21.

2024.02.08.

2024.01.19.

 

2023.12.08.

2023.11.23.

2023.10.17.

2023.09.22.

2023.07.11.

2023.06.23.

 

2023.06.15.

2023.05.12.

2023.04.07.

2023.02.08.

2022.11.11.

 

 

2022.08.11.

2022.06.24.

2022.05.13.

2022.05.10.

 

Felsőnyék Községi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Felsőnyéki Szirombontogató Óvoda és Konyha

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. július 1-jétól 2027. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7099 Felsőnyék, Templom u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alprogramja és a szakmai programja szerinti nevelés. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy a nevelő és oktató munkája során gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakozásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és a mindenkori jogszabályoknak megfelelő törvényes működéséért, gazdálkodásáért, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, valamint a fenntartó által előírt szabályzatok, rendeletek, tervek, szakmai programok végrehajtásáért. Az intézményhez főzőkonyha tartozik, feladatai közé tartozik az általános iskolai, az óvodai, a szociális és szünidei étkezés. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, valamint képviseli az intézményt. Feladata az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus, intézményvezetői szakképzettség,

• Pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 éves tapasztalat, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga)

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

• Intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz

• iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt

• szakmai gyakorlatról hiteles igazolás

• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

• nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Márta nyújt, a 06/74/478-512 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Felsőnyék Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7099 Felsőnyék, Kossuth L. u. 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ../2022, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

• Személyesen: Debella László, Tolna megye, 7099 Felsőnyék, Kossuth L. u. 57.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményen belüli véleményezést követően Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.felsonyek.hu - 2022. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes szakmai önéletrajzot, a szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési programot a fejlesztési elképzelésekkel. A pályázatot egy példányban kell benyújtani az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozattal együtt a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 10.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

partnerségi véleményezés

 

Felsőnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2022. (III. 10.) KT határozatával úgy döntött, hogy Településrendezési tervét módosítja a „Siófok‐Tamási kerékpárút (NIF Tsz: 1720)” elnevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósítása érdekében.

A partnerek tájékoztatása céljából Felsőnyék Községi Önkormányzat a településrendezési terv egyeztetési dokumentációja elérhető az alábbi letöltési helyen:

http:/felsonyek.hu/web/anyagok/hirek/Felsőnyék_rend_terv_6mód_PARTNERSÉGI.pdf

 

Észrevételeit, véleményét a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére eljuttatva.

Kifüggesztés kezdete: 2022. május 10.

Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje 2022. május 25.

 

 

Debella László sk.

polgármester

 

 

2022.03.26.

2022.03.24.

 

 

2022.02.05.

 

2021.12.28.

Kedves Felsőnyékiek! Fontos!
2022.01.14. (péntek) 14-18 óra és
2022.01.15. (szombat) 10-18 óra között regisztráció nélküli oltásra van lehetőség Pfizer oltóanyaggal a rendelőben
A rendelő a fenti időpontokban csak az oltás miatt lesz nyitva!
Üdvözlettel: Joóné Tóth Judit

2021.11.08.

 

 

2021.09.23.

 

2021.07.02.

2020.12.10.

Helyi Építési Szabályzat módosítása véleményezési anyag: Megnyitás (pdf)

2020.09.17.

 

2020.08.13.

 

2020.03.27.

 

2020.03.18.

 

Tisztelt Lakosok!

A Kormány által kihirdetett élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében a polgármesterrel egyeztetve úgy döntöttünk, hogy a 2020. március 19-re hirdetett képviselő-testületi ülést elhalasztjuk. A speciális időszakra a 2011-ben elfogadott katasztrófavédelmi törvény rendelkezései érvényesek, mely a polgármesterekre ruházza a képviselő-testületek hatásköreit. (2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés).

Természetesen a meghirdetett napirendeket a testület később tárgyalja. Az időközben érkező segélykérelmeket a polgármester bírálja el.

Telefonon, e-mailben elérhetőek vagyunk. A hivatalban kedden, és csütörtökön 10.00-12.00 óra között tartunk ügyfélfogadást.

Megértésüket köszönjük!

 

Szabó Márta sk.                                   Debella László sk.

jegyző                                                   polgármester

 

2020.03.14.

 

Tisztelt Lakosság!

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre való tekintettel Felsőnyék Községben az alábbi intézkedések lépnek életbe:

Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola Felsőnyéki Tagiskolája és a Felsőnyéki Szirombontogató Óvoda és Konyha március 16-tól bezárja kapuit.

Az iskolában a megváltozott tanítási rendre vonatkozó részletszabályozás kidolgozása folyamatban van, várhatóan a következő napokban készül el.

A közétkeztetés rendszere a településen tovább működik az alábbiak szerint:

Napi egyszeri melegétkezés (ebéd) igénybevételére van lehetőség a Felsőnyéken élő közétkeztetésre jogosultak (óvoda, iskola, szociális étkeztetést igénylők) részére.

A hétfői napon, mindenki, aki egyébként étkezne elviheti a részére megfőzött, és elkészített ételt. A hét többi napján pedig a jelzett igények alapján biztosítjuk a napi egyszeri melegételt.

Az étkezéssel kapcsolatos igényeket, Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőnyéki Kirendeltségén mérjük fel minden nap 14.00 óráig. (74/478-512/206 mellék Sütő Lászlóné) Tehát kedden már a hétfőn jelzett igények alapján biztosítjuk az ételt.

A helyben fogyasztás és éthordó használata megszűnik. Az ételek kiadása egyszer használatos műanyag éthordókban történik (az ebédlő felújítási munkálatai miatt) a Művelődési Házban 12.00-13.00 óra között.

A nem Felsőnyéken tanuló, de felsőnyéki lakcímmel rendelkező diákok az étkeztetéssel kapcsolatban (amennyiben igényli), forduljanak a fent megadott telefonszámon a kollégákhoz.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőnyéki Kirendeltsége rendkívüli ügyfélfogadási rendje 2020. március 16. napjától határozatlan időre az alábbiak szerint alakul:


Kedd és csütörtöki napokon 10-12 óra között lesz ügyfélfogadás a következő módon:
A hivatal előterében valamennyi kérelem, beadvány leadható, amelyre kérjük megadni az ügyfél gyors elérhetőségét (telefonszám, email cím), amelyen a további ügyintézés érdekében a kapcsolat tartható.


A hivatal telefonos elérhetőségei továbbra is működnek, az ügyintézők azon elérhetőek.

Felsőnyék Község Polgármestere felszólítja azon felsőnyéki lakosokat, akik 2020. március 5. után lépték át az országhatárt és érkeztek külföldről haza, hogy haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot telefonon háziorvosukkal.

Szabó Márta sk.                                                                                Debella László sk.

 

jegyző                                                                                               polgármester

 

2020.02.09.

 

__________________________________________________________________________________________________________

2019.12.10.

 

2019.11.19.

2019.11.15.

 

2019.10.24.

 

2019.10.09.

 

2019.10.03.

 

2019.08.18.


 

 

2019.08.09.

 

 

 

2019.07.21.

 


 

 

2019.06.22.

 


 

2019.05.10.

 

 

2019.03.24.

 

2019.03.06.

 

 

2019.02.18.

 

 

2019.01.24.

 

2018.12.06.

Meghívó

 

2018.11.21.

 

2018.10.24.

Részletes tájékoztatás az ügyfeleket felkereső díjbeszedők jogosultságával kapcsolatosan.

 

 

 

2018.10.20.

 

2018.09.20.

2018.09.18.

Iskolakezdési támogatás (pdf): Megnyitás

 

2018.08.30.

Kattintson ide a PDF megnyitásához!

 

2018.08.11.

Nyilatkozat a téli rezsicsökkentéshez (docx): Letöltés

Kéményseprős sajtóanyag (pdf): Megnyitás

2018.08.01.

2018.07.16.

2018.06.14.

Meghívó 2018.06.19.

 

 

Címlap

Dokumentumok

Hírmondó

Önkormányzat

Közérdekű információk